Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Właścicieli gruntów położonych w zasięgu administracyjnym PGL LP Nadleśnictwa Milicz, zainteresowanych zbyciem nieruchomości leśnych lub przeznaczonych do zalesienia, zapraszamy do złożenia stosownej oferty sprzedaży.

 

Ustalenie położenia proponowanej do sprzedaży nieruchomości oraz sprawdzenie czy znajduje się ona w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa można dokonać na stronie  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

 

Nadleśnictwo, w oparciu o wytyczne określone w art. 37 ust. 2 ustawy o lasach, przeprowadzi ocenę możliwości nabycia przez Lasy Państwowe planowanego do sprzedaży gruntu.

Nadleśnictwo poinformuje sprzedającego o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Nadleśnictwo, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wystąpi pisemnie do sprzedającego o dostarczenie dokumentacji, która jest niezbędna do uzyskania przez Nadleśniczego zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, tj:

  1. aktualnego wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,
  2. aktualnego zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nadleśnictwo, po uzyskaniu stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz po złożeniu przez sprzedającego oświadczenia o zwrocie kosztów wyceny w przypadku rezygnacji ze sprzedaży, zleci rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży, która nie może być wyższa niż wartość określona w operacie szacunkowym, nadleśnictwo ustali termin zawarcia umowy notarialnej.   

 

Więcej informacji: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie